No comments yet

SADHAR – Juli 2017 Bahasa Jawa

Renungan Harian Shadar bulan Juli 2017 Bahasa Jawa

 

Sekilas Tentang Buku :

POKOK PANDONGA

Gusti Allah tuk-ing gung berkah saben ari… sinarengan pamuji lan mitraning saben ari marsudi ati punapa dene sedaya umat kagungan Paduka…. Kawula aturaken sedaya pandonga lan pakaryan, sedaya kawontenan sisah punapa dene bingah ing dinten-dinten ingkang kawula lampahi mugiya konjuk ing Paduka…

Sinarengan pasamuwan suci Greja-greja Kristen Jawi, kawula unjukkan tekading sedya…

Mujudaken patunggilaning gesang minangka kulawarganing Allah ingkang tansah mbangun iman kapitadosan…

Kawula nyuwun….

Mugiya kaparingan manah ingkang padhang lan wicaksana kangge netepi dhawuh Paduka. Ngamping-ampingi lan nggulawenthah dhateng para generasi penerus kawula nuju dhateng kasembadaning gesang. Kawula aturaken para tiyang sepuh, Bapak/Ibu guru lan para karyawan papan pawiyatan punapa dene para-para ingkang tinanggenah damel kebijakan ing jagading pendidikan. Sedaya samiya saener nukulaken generasi ingkang gadhah mutu linangkung sae malih.

 

Untuk mengunduh klik unduh

Post a comment